Våre betingelser

Abonnementsbetingelser for VEV Internett Aksess

Generelt

Disse betingelsene regulerer abonnentens tilgang til og utnyttelse av VEV Internett Aksess tilknytning. Betingelsene aksepteres ved bestilling i h.h.t. bestillingsskjema for VEV Internett Aksess.

Tilknytning og installasjon

Abonnementet dekker tilknytning til VEVs infrastruktur.

Abonnenten er selv ansvarlig for installasjon, oppkobling, konfigurasjon av eget lokalt utstyr, som interne maskiner og ruter, mot VEV Internett Aksess.

VEV vil stå for installasjon og konfigurasjon av abonnentens lokale utstyr. Dersom bistanden utvides til å være av en slik art at det faller utenfor ordinær etableringsbistand vil bistanden bli å betrakte som konsulentbistand. Dette vil bli forhåndsvarslet fra VEV, og blir belastet basert på timeforbruk og reisekostnader etter gjeldende prisliste for slike tjenester.

Eventuelt tildelte IP adresser er VEVs eiendom. VEV forbeholder seg retten til å endre IP adresser når det anses som nødvendig. Kunden må selv dekke eventuelle omkostninger slike endringer måtte føre til, ved bl. a. tilpasning av bedriftsinterne nett osv. Ved endring av IP adresser varsles kunden senest 30 dager før endring gjennomføres.

Abonnentens tilknytningsutstyr

For å opprettholde høyest mulig driftsstabilitet, servicenivå og support er det ønskelig at antall ulike aksessenheter mot VEV begrenses.

Disposisjonsrett og tilgangsrett

Ved tilknytning av nettverk via rutere ønsker VEV av overvåkingshensyn å ha adgang til abonnentens ruter. Dette avtales med kunden. Dersom dette ikke avtales, har VEV ikke adgang til abonnentens ruter som brukes for tilknytning til VEV. Dette innebærer at VEV ikke kan bistå ved rekonfigurasjon og drift av denne. Abonnentens ruter skal ikke benyttes for andre eksterne tilknytninger enn til Aksess, med mindre annet er spesielt avtalt.

VEV har ikke ansvaret for annet utstyr enn det som tilhører VEV, og som VEV har plassert hos kunden for å levere tjenesten.

Tjenestetilbudet i VEV Internett Aksess

Ved tilkobling får abonnenten tilgang til VEVs nett og alle de nettverk som VEV har samtrafikksavtale med. VEV gjør oppmerksom på at visse internasjonale datanett kan være belagt med særskilte bestemmelser som kan forhindre eller begrense bruken.

Betalingsbetingelser

Abonnenten betaler for de tjenester som er bestilt etter den til enhver tid gjeldende prisliste for VEV Internett Aksess. Prisene kan endres av VEV med 1 måneds varsel.

Ved fast forbindelse påløper ordinære kostnader fra avtalt leveringsdato (ref. bestillingsskjemaet) alternativt 2 dager etter at leveransen anses som fullført fra VEV. Fakturering finner sted forskuddsvis. Ved oppkobling vil etableringsavgift og faste avgifter for inneværende kvartal bli fakturert kort tid etter idriftsettelse.

Betaling skal skje etter faktura med forfall 10 dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling vil kravet overleveres til Kredinor som sender purring/inkassovarsel. Gebyrer og renter vil påløpe ved for sen betaling.

Alle privat-abonnement har 12mnd bindingstid frå oppstartsdato. For bedrifter gjelder standard 24mnd bindsingstid om ikke annet er skriftlig avtaltalt ved avtaleinngåelse.

Oppsigelsestid for et VEV Internett Aksess-abonnement etter at bindingstiden er utløpt er det resterende av den måned en skriftlig oppsigelse leveres, pluss en måned. Faste avgifter påløper som normalt i oppsigelsesperioden. Brytes bindingstiden på 12 måneder kommer det til et bruddgebyr etter den til enhver tid gjeldende prisliste i VEV.

Bruksbetingelser

Abonnenten binder seg til å ikke gjøre ulovlige inntrengelser i de dataressurser som er koplet til VEV sine nett eller nett som vi har samtrafikk med, ikke unødvendig forstyrre eller vanskeliggjøre trafikken i nettene, og forøvrig forholde seg til øvrige regler i henhold til Norsk lov. Abonnenten skal etter beste evne følge de regler og retningslinjer som gjelder for bruk av Internett. Kunden forplikter seg til å beskytte egne servere og maskiner mot misbruk utenfra, herunder, men ikke begrenset til, å sperre evt mailservere for relaying. (videresending av mail fra tredjepart til tredjepart).

Tilsluttede nett kan ha særskilte bruksregler. VEV skal etter beste evne informere abonnenten om innholdet i disse reglene, som abonnenten må følge.

Skulle det bli gjort kjent for abonnenten at noen av hans ansatte eller andre bryter forskriftene, er han forpliktet til umiddelbart å opplyse om reglene samt å informere VEV.

Kunden har erstatningsansvar for utstyr som er VEV sin eiendom dersom utstyret blir skadet som følge av feil bruk eller uaktsomhet. Dette gjelder utstyr som er plassert på kundens eiendom.

Videresalg og utvidet benyttelse

Abonnenten har ikke rett til å videreselge VEV Internett Aksess-tjenesten, la utenforstående benytte abonnentens tilgang eller på annen måte benytte VEV Internett Aksess på områder som ikke omfattes av avtalen.

Et privatabonnement gjelder for èn husstand, det er ikke tillatt å la andre benytte dette abonnementet.

En nettverkstilknytning gjelder for den bedrift eller for den husstand som har bestilt abonnementet. Det er ikke tillatt å la andre organisasjoner/enheter benytte seg av dette abonnementet.

Abonnenten har ikke tilgang til å sette opp egne tjenester utad i nettet. Herunder kommer web- og ftp-tjenester.

Avvik fra dette kan kun gjøres etter skriftlig samtykke fra VEV.

Abonnementet kan overdras til annen part med skriftlig samtykke fra VEV Romerike AS.

Drift og kundeservice

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, varslede stopp for vedlikehold. VEV foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband). VEV har ansvaret for alarm- og feilhåndtering, trafikkmålinger, oppretting og testing av nye forbindelser etc.

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal abonnenten henvende seg til VEV på tlf.: 63 85 47 00, post@vevromerike.no eller chat på hjemmeside www.vevromerike.no

Feilretting av kundespesifikke feil utføres kontinuerlig dersom det er tegnet egen serviceavtale. Ellers rettes feil innenfor ordinær arbeidstid, på hverdager fra 8–16.

For bedriftskunder gis det ingen generell garanti om servicegrad ved feilretting. For de mest alvorlige feilsituasjoner påbegynnes feilretting umiddelbart

Utvidet service tilbys etter egen avtale.

Ved feilmeldinger vil VEV iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Abonnenten skal bistå VEV slik at feilsøking/testing kan gjennomføres, kl. 08–17 på hverdager og på annet tidspunkt dersom det er ønskelig og mulig. VEV skal begynne feilsøking senest to timer (innenfor normal arbeidstid ) etter at feilmeldingen er mottatt.

Om feilen foreligger på abonnentens eget utstyr eller egne systemer, skal VEV umiddelbart varsle abonnenten om dette.

Ansvarsbegrensning

VEV utøver ingen kontroll over den informasjon som passerer nettet og skal ikke holdes ansvarlig for skade eller annet i fobindelse med ødeleggelse av data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data, eller liknende. Abonnenten må selv sørge for beskyttelse av sine dataressurser.

VEV skal ikke holdes ansvarlig i de tilfeller da brukere i VEVs nett – bevisst eller ubevisst – skaffer seg adgang til abonnentens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.
VEV dekker ikke nedetid på bredbånd eller TV.
VEV dekker ikke mobilt bredbånd som er brukt som erstatning for nedetid på bredbånd eller TV.

Utestengelse av abonnenter

VEV har rett til umiddelbart å utestenge abonnenten ved brudd på de her angitte regler eller ved manglende betaling.

En utestengelse blir å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid, ref. punkt 6, betalings-betingelser.

Endringer i abonnementsbetingelsene

VEV forbeholder seg rett til å endre betingelsene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen. Endringer i vilkårene skal varsles minst én måned før de trer i kraft.

Tvister

Tvister mellom abonnenten og VEV skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler ved VEVs verneting.

VEV Romerike AS (Orgnr 987 216 883 MVA)

 

Last ned angrerettskjema her.