Personvern

Personvern er en grunnleggende rettighet som betyr at alle har rett til privatliv og til å kunne bestemme over egne personopplysninger.

VEV Romerike AS

ivaretar og beskytter våre kunders personvern. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde. Eksempler på dette er navn, adresse, fødselsnummer, kontonummer, og opplysninger om bruk av tjenester. Du skal føle deg trygg på at håndteringen av dine personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende regelverk, og at det iverksettes egnede tiltak både teknisk og organisatorisk, slik at personopplysningene håndteres sikkert og at behandlingen er dokumenterbar.

Behandlingsansvarlig

VEV Romerike AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres av VEV Romerike AS.
Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester etableres et kundeforhold, som danner lovlig grunnlag for behandling av dine personopplysninger.

Behandlingsgrunnlaget

Personopplysningene brukes til å administrere ditt kundeforhold, gi deg de tjenestene du har registrert deg for, gjennomføre leveransen og faktureringen.

VEV Romerike AS behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte gir fra deg.

Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og sørger for tekniske og organisatoriske tiltak som gir tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene.

Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge VEV Romerike AS har et rettslig grunnlag for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Rettslig grunnlag vil være samtykke eller hjemmel i lov. Når VEV Romerike AS ikke lenger har rettslig grunnlag for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer:

a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder,

b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov,

c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller

d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner,

e. Som ledd i leveranse av våre produkter som for eksempel fiberbasert bredbånd, strøm eller tv.

Vi viser til standard nettleieavtale §15 om taushetsplikt.

Innsyn og rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som VEV Romerike AS har registrert om deg. Du kan også kreve retting og sletting av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning.