Vilkår for Fiber

Vilkår for bestilling av bredbånd over fiber og kabelnett (HFC/Koaks)

Vilkår for Bredbånd Fiber og kabelnett gjeldende fra 12. oktober 2016

GENERELT

Disse vilkår gjelder leveranse av tjenesten bredbånd Fiber og Kabel til Romerike Bredbånd AS (heretter kalt RBB) sine privatkunder i Norge.

For alle abonnement gjelder også RBB sine abonnementsbetingelser som finnes på www.romerikebb.no.

BESKRIVELSE AV TJENESTEN

Bredbånd Fiber og Bredbånd Kabel gir kunde tilknytning til RBB sin internett aksess. Tjenesten gir kunde mulighet for både internett/bredbånd, TV og andre digitale tjenester.

FORUTSETNINGER

Kunden må være innenfor RBB sitt dekningsområde for levering av Bredbånd Fiber eller kabel. Bestillinger kan kun gjøres innenfor eksisterende dekningsområde eller innenfor område som er åpnet for bestilling for kommende utbygging.

RBB forbeholder seg retten til å ikke levere bredbånd over fiber eller kabelnett, selv om det blir tatt opp bestilling på produktet. Dette gjelder uansett årsak.

Romerike Bredbånd etablerer innstrekk fra eksisterende koplingspunkt i nettet til kundens bolig på rimeligste utbyggingsmåte og fremføringsvei.

Kunder kan ikke etablere nettverk utenfor egen husstand.

Kunden kan ikke videreselge eller leie ut linjekapasitet.

FORBEHOLD

Romerike Bredbånd tar forbehold om uforutsette tekniske eller økonomiske hindringer som kan føre til at Bredbånd Fiber og Bredbånd Kabel ikke kan leveres på kundens adresse.

Ved utbygging av nye områder kreves et visst antall bestillinger før området bygges ut. Ved for få bestillinger, eller andre årsaker, så kan utbygging utsettes eller kanselleres.

TILKNYTNING TIL NETTET

Hvis det tidligere er montert tilknytningspunkt på adressen, benyttes dette. Dersom kunden er tilknyttet et privat elektronisk kommunikasjonsnett, sørger RBB for fremføring av kundens tilknytningslinje frem til tilknytningspunktet for det private nettet.

Hvis kunden ønsker en annen linje-/sambandsføring av tilknytningslinjen enn det som er teknisk og økonomisk hensiktsmessig for RBB, kan det kreves at kunden dekker merkostnadene. RBB plikter å informere kunden skriftlig om eventuelle krav til dekning av slike merkostnader.

Kunden må sikre RBB fri adkomst frem til tilknytningspunktet. I forbindelse med tilknytningen har RBB fri rett til nødvendige installasjoner og linjeføring på, over og gjennom kundens eiendom. RBB skal informere kunden om slike inngrep, og kunden skal gis rett til å uttale seg før installasjonen gjennomføres.

Kunden får ingen godtgjøring for ulemper ved installasjoner som RBB plasserer på kundens eiendom til bruk for kundens tilknytning. Kunden må selv besørge og bekoste fremføring og levering av kraft (220V) der dette er nødvendig.

Gravearbeid på kundes eiendom skjer på kundes ansvar og bekostning om ikke annet er skriftlig avtalt mellom kunde og RBB.

I en standard installasjon leverer RBB ett koblingspunkt inne i kundes husstand. Dette koblingspunktet er normalt i teknisk rom eller i stue. Internkabling utover første koblingspunkt må kunde dekke selv. I de tilfeller kunde bestiller både TV og bredbånd, vil RBB i hovedsak installere første punkt i nærheten av der kunde har sin hoved-TV.

OPPSIGELSE AV AVTALE FØR LEVERING AV TJENESTENE

Når kunden har inngått avtale med Romerike Bredbånd om levering av Bredbånd Fiber eller kabel, påløper et avbestillingsgebyr hvis kunden sier opp avtalen i perioden fra angrerettsfristens utløp og frem til tjenesten er levert.

Gebyret er kr 4.500,- fra angrerettsfristens utløp og frem til Romerike Bredbånd har besluttet utbygging. Når utbygging er besluttet øker avbestillingsgebyret til kr 9.000,-

SKADE PÅFØRT KUNDENS EIENDOM

Ved montering, installasjon og kabelføring plikter RBB å ta tilbørlig hensyn til kundens eiendom og eiendeler for øvrig.

Det er kundes ansvar å påvise og informere RBB sine montører om kabler, ledninger og rør som er på kundes eiendom og som kan bli berørt av graving eller installasjon av fiber eller kabel.

RBB har ikke erstatningsansvar dersom ledninger, rør eller annet skades under graving eller installasjon. Dette gjelde også eventuelle følgeskader.

Opprydning etter gravearbeid og installasjon er kundes ansvar.

SKADE PÅFØRT ROMERIKE BREDBÅNDS UTSTYR

Fiberkablene og fiberboksen (converter) på kundes eiendom tilhører RBB. Kunden plikter å erstatte skade på eller tap av slikt utstyr. Normal slitasje og forringelse av dette utstyret er RBB sitt ansvar.

FEILRETTING

RBB er ansvarlig for vedlikehold og feilretting på tilknytningslinjen til og med fiberboksen. Kunden er selv ansvarlig for vedlikehold og feilretting på sitt interne hjemmenett og på utstyr tilknyttet nettet